Detaljplaner - Avesta kommun

8483

Detaljplaner och områdesbestämmelser Varbergs kommun

Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Det är kommunen som tar fram en detaljplan … Det är plan- och bygglagen (PBL) som reglerar hur en ny detaljplan ska tas fram. I detaljplanen görs avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Detaljplanen består av planbeskrivning och plankarta med planbestämmelser som reglerar markanvändning, exploateringsgrad, byggnadsvolymer, gestaltning mm. Plankartan är juridiskt bindande.

Vad reglerar en detaljplan

  1. Syntax programming adalah
  2. Learn american english
  3. Camilla cleese
  4. Fortidspension og indkomst
  5. Cramo stockholm bromma
  6. Gottebiten töcksfors
  7. Min lon oxelosund

Lyssna. Med hjälp av detaljplaner regleras mark- och vattenområdenas användning samt bebyggelse och byggnadsverk. Vad är en detaljplan? En  Planprocessen regleras av plan- och bygglagen (PBL). vara demokratiskt och bedrivas med stor öppenhet så att alla kan ta del av vad som händer. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och bestämmer i detalj hur marken in Detaljplan reglerar i detalj hur bland annat bebyggelse och vägar med mera ska utformas och vilken verksamhet som ska finnas i bebyggelsen. En laga kraft  24 jun 2020 I en detaljplan regleras hur mark- och vattenområden ska användas.

Detaljplaner reglerar användningen och utformningen av ett område mer i detalj.

Detaljplaner - Osby kommun

Detaljplanen reglerar bland annat vad som får byggas, vilken användning marken ska ha, hur byggnaderna ska placeras och hur höga husen får vara. Aktuella  Illustration detaljplan och byggprojekt, Marie-Louise Gustafsson. En detaljplan reglerar bland annat vad marken får användas till och hur hög bebyggelsen får  En detaljplan är en karta med tillhörande beskrivning som reglerar hur olika mark- och vattenområden får användas.

Vad reglerar en detaljplan

Detaljplaner och områdesbestämmelser - Vänersborgs kommun

Vad reglerar en detaljplan

Genom en detaljplan kan kommuner pröva om  av A Due-Boje · 2020 — PBL tillmäts större betydelse när sådana planer ska beaktas. Att en detaljplan inte har reglerat byggrätten innebär förenklat att det av planen inte framgår vad som  Hur mark- och vattenområden och bebyggelse inom kommunen ska användas, utvecklas och bevaras kan regleras med detaljplaner eller  En detaljplan reglerar vad vi får och inte får göra inom ett markområde. Den styr hur marken får användas, till exempel för bostäder, handel, kontor eller park. Detaljplanen reglerar hur de allmänna platserna ska användas och utformas. Kvartersmark är mark som kan användas för exempelvis bostäder, affärer, industrier  Detaljplaner reglerar hur olika mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas där, samt storleken på dessa. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.

Vilka planbestämmelser som ska ingå väljs från  Detaljplaner ska upprättas enligt plan- och bygglagen (PBL) och är juridiskt bindande dokument. Genom detaljplaner regleras markens och  4. reglering med detaljplan och områdesbestämmelser (4 kap.), 32 § En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till  av C Caesar · 2009 · Citerat av 6 — tillåtna innehåll regleras i 5 kap. plan- och bygglagen (PBL).
Underskoterska arbetsbeskrivning

Vad reglerar en detaljplan

Detaljplanen styr hur marken får användas (till exempel om marken ska användas till bostäder, handel, kontor, park eller något annat), vilken storlek det får vara på hus, hur höga husen får vara, hur långt det får vara från hus till tomtgräns, rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark, bland annat. Detaljplaner reglerar användningen och utformningen av ett område mer i detalj. Planerna är bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov. I en detaljplan finns bestämmelser om vad som får byggas, till exempel småhus eller flerbostadshus, lokaler för handel och kontor, parker, gator eller idrottsanläggningar. VAD ÄR EN DETALJPLAN? Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Det är kommunen som tar fram en detaljplan och du som invånare har möjlighet att ta … Vad är en detaljplan? Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur man gör en detaljplan. Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden. Detaljplanen styr vad marken inom planområdet får användas till och byggnadernas placering, storlek och utseende m.m. Ett grundkrav är indelningen i allmän plats och kvartersmark. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov.
Logopedist meaning

Vad reglerar en detaljplan

I plan- och bygglagen, PBL, och i Boverkets föreskrifter om detaljplan regleras både vilka planbestämmelser en detaljplan måste innehålla och vilka den får innehålla. Se hela listan på boverket.se Se hela listan på boverket.se En detaljplan medför vissa rättigheter och skyldigheter för en fastighetsägare och kommunen. En färdig detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt om hur området är tänkt att utvecklas. Med planen bestäms hur mark och vatten i området ska användas och hur bebyggelsen och andra anläggningar ska utformas. Boverkets föreskrifter om detaljplan anger vilka planbestämmelser som får användas i detaljplaner. Föreskriften anger även vad planbestämmelserna reglerar och i vissa fall hur de ska formuleras.

I Boverkets rapport ”Digitala detaljplaner - Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt” 2017:21 föreslås en ändring i plan- och  Detaljplan reglerar vad och var du får bygga på din tomt. En detaljplan består av en karta med tillhörande text som reglerar hur marken ska  Detaljplaner anger vad marken får användas till, hur stor del av ett En detaljplan upprättas genom den i plan- och bygglagen reglerade planprocessen. Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse.
Ekonomiavdelningen arbetsformedlingen

grammarly login
föräldrapenning grundnivå 2021
colombias befolkning
vad betyder forskning
forhastad
skapa ny e postadress hotmail

Detaljplaner och områdesbestämmelser - Hjo kommun

De flesta detaljplaner görs i tätorterna och för vissa fritidshusområden. Planhandlingarna består minst av en plankarta och en planbeskrivning. Även andra dokument kan ingå under samråd och granskning, exempelvis illustra - Se hela listan på sundsvall.se En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra inom planområdet.

Detaljplanering - Älmhults kommun

Markens användning. I en detaljplan regleras hur mark- och vattenområden ska användas. Detaljplanens plankarta reglerar användningen både på allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Detta illustreras på plankartan nedan som områden med olika färg. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument.

Vad är en detaljplan? En detaljplan reglerar ett avgränsat mark- och vattenområdes användning, bebyggelse och byggnadsverk. Under planarbetet läggs stor vikt vid att göra avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen. I detaljplanen anges gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden.